Algemene voorwaarden Fysio Koninginneweg

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit het pand of buitenterrein (fiets, auto).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. bij de administratie.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen en een eigen handdoek mee te brengen.
 • Wilt u na het gebruik van materialen in de oefenzaal deze terug te leggen.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
 • U wordt door onze fysiotherapeut gevraagd (vrijblijvend) mee te werken aan ons kwaliteitsonderzoek.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen voor het tarief van 26,- euro. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of een mail sturen naar praktijk@ftkw.nl.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Mocht dit niet toereikend zijn voor de behandeling dan worden deze rechtstreeks aan u gefactureerd tegen praktijktarief. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij uzelf.
 • U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij (bij voldoende behandelingen) rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Indien u een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat u niet (meer) verzekerd bent voor deze zorg, of meer behandelingen heeft gehad dan door uw verzekering wordt vergoed, dan krijgt u alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen wordt in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
 • Bij niet-betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur of oninbaar blijken van de incasso-machtiging bent u van rechtswege in verzuim en kan Fysiotherapie Koninginneweg incassomaatregelen treffen, dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
 • Omdat wij onze kwaliteit willen waarborgen begint een eerste behandeling altijd met een uitgebreide intake en onderzoek. Mocht de tijd het toelaten dan zal er meteen gestart worden met de behandeling en dit ook als zodanig gedeclareerd worden.